Tjitske van't Zandpad


Afstamming
geb. 6-4-2014
Fokker: M.F. Eikelenstam, Aalsmeer
Eigenaar: J.G. Lokhorst


1 Epke 474 2 Beart 411, sport 3 Jasper 366, sport
4  
5 Jitske fan e Beimastate, Kroon 6 Klaske Evaa D
7  
8 Jitske fan e Beimastate, Kroon 9 Tsjerk 328, sport , preferent 10 Feitse 293, sport preferent
11  
12 Feitse 293, sport preferent 13 Feitse 293, sport preferent
14 Wijkje, model, pref.,prestatie


« Terug naar overzicht
www.staldehorizon.nl wordt verzorgd door Geert Bouius i.s.m. 1Point Advise